CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

CÀLCUL APROXIMAT DE PLUSVÀLUA

Consideracions prèvies:
 

  1. La present informació és a títol orientatiu atès que es realitza segons les dades facilitades pel sol·licitant, mai és vinculant per part d'aquest Ajuntament. 
  2. Si la transmissió ha estat efectuada fa menys de un any, no genera plusvàlua.  
  3. L'impost es genera sobre el valor cadastral del sòl, en el qual, per la revisió dels valors cadastrals en ocasió de l'aprovació d'una nova ponència de valors en l'any 2006 amb efecte en el 2007, s'aplica un coeficient reductor del 50 % de bonificació sobre el valor del sol per l'exercici 2010 i del 40% per l'exercicio 2011.
  4. Els terrenys que tinguin la consideració de rústics, no els hi afecta aquest impost.


Procés pel càlcul:

  1. Assignar el dret que es transmet 
  2. Assignar la referència cadastral del bé immoble objecte de la transmissió 
  3. Assignar la data de transmissió 
  4. Assignar la data d'adquisició del bé
  5. Assignar el percentatge que es transmet

No es considerarà data de transmissió les que apareguin en les escriptures d'obra nova, divisió horitzontal i dissolucions sense transmissió. Si, les de compravenda, donació, herències i dissolucions amb transmissió. La data de transmissió en casos d'herència, serà la data de defunció del causant. Si s'adquireix l'usdefruit o la nuda propietat, per defecte, sortirà una casella en la qual s'haurà de posar la data de naixement de l'usufructuari en el moment de l'adquisició del bé, en el cas que hagués dos, la data del més jove. 

No es tramitaràn les liquidacions del impost quan la quota de l'impost sigui inferior a 10,00 €.
 


(dd/mm/aaaa)

(dd/mm/aaaa) 
 
 
 Gestió de l'Impost:

Per a poder procedir als canvis oportuns, els subjectes passius haurien de presentar davant aquest Ajuntament, la declaració cadastral segons el model determinat, acompanyat de la documentació necessària per a practicar la liquidació procedent (la qual està definida en cada model), aquesta documentació es pot trobar en la pàgina web de la Direcció General del Cadastre.
(http://www.cadastre.meh.és/esp/procediments1.asp#menu2)


En cas de dubte, veure Ordenança Fiscal de l'Impost de Plusvàlues.