CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

Gestions i serveis

Comunicació prèvia d’inici d’obres
Tramitar

Objecte del Tràmit: Comunicació prèvia d’inici d’obres.
Àmbit de responsabilitat: àrea d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reuneixi els requisits necessaris
Requisits a complir: Presentar comunicació prèvia normalitzada un cop s'hagi pagat la taxa urbanística i l’Impost de Construcció i Obres.

Tipus d’obres incloses:

- Obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva o que no precisen de projecte, i que es poden acollir a la modalitat de comunicació prèvia d'obres prevista a la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

- Obres en façana:
Repicats, arrebossats i pintats de parets.
Reparació o substitució de portes, finestres, boinders, baranes o motllures, per altres de similar forma i dimensions.
Instal·lar comptadors en façana.
Canviar o posar sòcol.
Aplacar o revestir façana.

- Obres en cobertes:
Reparació o substitució d'elements no estructurals de cobertes.
Aïllament de cobertes.

- Obres en els interiors dels edificis:
Reparació, arrebossats, revestiments, enrajolats, aïllaments i pintats de parets.
Pavimentació o substitució de paviments.
Canviar falsos sostres o cel rasos.
Canviar instal·lacions.
Canviar sanitaris, lavabos, banyeres, cuines, etc.
Eliminació de barreres arquitectòniques en l'entrada.

- Obres en els exteriors dels edificis:
Treballs de jardineria.
Manteniment de parets de tancament de parcel·les.
Pavimentar pati o terrasses descobertes.
Renovar revestiment de piscina.

No es pot realitzar una comunicació prèvia d'inici a:
Obres que afectin a elements catalogats o protegits.
Obres situades en sòl rústic protegit.
Obres situades en edificis residencials en sòl rústic comú que no tenguin la classificació d'edificis en règim especial (ERE), fins a l'aprovació definitiva de la Norma Territorial Transitòria.
Obres de legalització.

Les comunicacions prèvies d'inici d'obres no definides anteriorment (o que no s’ajustin a les condicions predeterminades) s’hauran de tramitar a través de sol·licitud presencial com a sol·licitud de llicència urbanística.

Si es tracta de llicències d’obres destinades a iniciar una nova activitat:
1. En el cas d’activitats permanents innòcues, menors o modificacions, s’ha de realitzar una comunicació d’inici d’obra per activitat (art. 36 de la llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, modificada per la Llei 6/2019, de 8 de febrer)
2. En el cas d’activitats permanents majors, s’ha de sol·licitar el permís de instal·lació i obres a través de la tramitació d’una llicència integrada (o d’obres i activitats coordinades).

Documentació a presentar: - Plànol de situació.
- Referència cadastral de l'immoble on es farà l'obra.
- Pressupost detallat i per partides d'obra.
- Document acreditatiu de l'empresa constructora (R.E.A.)
- Fotografies de la zona d'actuació i croquis o plànol explicatiu de les actuacions a realitzar.
- Justificant de pagament de les taxes i els imposts.
- Documentació de representació, segons model normalitzat (en cas que n'hi hagi).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: SAC
Per telèfon (només informació): 971150950 ext. 6351
Per correu: urbanisme@ajsantlluis.org
Per FAX (només informació): -
Correu electrònic: urbanisme@ajsantlluis.org
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/santlluis/trmcpio.aspx
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 24 hores abans de l'inici de l'obra
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: 4% del pressupost d'execució material (taxa urbanística=1.6% i Impost de construcció i obres=2.4%)
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Text refós vigent de les NNSS de Sant Lluís
- Plans Parcials, Plans Especials i Estudis de Detall aplicables..
- Pla Territorial Insular de Menorca.
- Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
- Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, modificada per la Llei 6/2019, de 8 de febrer.
- Plans directors sectorials vigents.
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d'octubre).
- Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre).
- Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació i Llei 9/2014 de 9 de maig General de Telecomunicacions.
- Decret 110/2010, per a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 20 d’octubre).
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.
- Altra normativa aplicable segons el cas.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: En cas de necessitar ocupació de la via pública per obres, es sol·licitarà la corresponent autorització a les oficines de l'àrea territorial de l'Ajuntament de Sant Lluís, de dilluns a divendres de 9 a 14h.

En la resta dels casos no inclosos en els supòsits de comunicació prèvia d'inici d'obres detallat a l'apartat dels requsits, s'haurà de tramitar la preceptiva llicència urbanística mitjançant la sol·licitud de llicència d'obres sense projecte o bé la sol·licitud de llicència d'obres amb projecte, segons sigui el cas, d'acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.