CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     
  ACTIVITATS ITINERANTS I AMBULANTS - FESTES PATRONALS 2019
Presentació de les sol·licituds de l'1 al 15 de juliol

ACTIVITATS ITINERANTS I AMBULANTS - FESTES PATRONALS 2019


Es comunica a tots els interessats en la instal·lació d’activitats itinerants, venda ambulant o no sedentària i parades al mercat durant les Festes Patronals que el període de sol·licituds és de l’1 al 15 de juliol, ambdós inclosos.

Els sol·licitants hauran de presentar la documentació en el servei d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament (SAC), de dilluns a divendres de 08:30h a 14:00h. A més, es recorda als subjectes obligats que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que han de relacionarse de manera electrònica a través de la seu electrònica (carpeta ciutadana) de la pàgina web www.ajsantlluis.org

Els sol·licitants hauran d’estar al corrent de pagaments amb l’Ajuntament.

L’ocupació de l’espai es realitzarà d’acord amb el replanteig dels Serveis Tècnics.

Les taxes es liquidaran conforme amb les tarifes per ocupació del domini públic assenyalades a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per les utilitzacions privatives o l’aprofitament especial del domini públic local.

ACTIVITATS ITINERANTS

La fira estarà oberta del 23 al 26 d’agost de 2019. El muntatge de les activitats es podrà començar a partir del dia 20 d’agost i haurà d’haver-se desmuntat completament a primera hora del matí de dia 28 d’agost.

El subministrament elèctric anirà a càrrec dels titulars de l’activitat, que hauran de posar en funcionament les instal·lacions en compliment de la normativa en vigor. En cas d’instal·lació de generadors, aquests hauran de complir la normativa d’aplicació. Es recorda l'obligatorietat de dispensar les begudes en gots de cartró i/o gots reutilitzables.

Les tractores, caravanes i/o remolcs hauran de traslladar-se al Polígon Industrial.

S'haurà d’aturar l’ambientació musical amb motiu d’actes de protocol per la zona i durant el llançaments dels focs artificials i traca.

AMBULANTS

El mercat tindrà lloc el dissabte dia 24 i el diumenge dia 25 d’agost de 2019 i l’horari serà el comprès entre les 17:00h i les 02:00h.

S’ubicarà al carrer Son Perruquet, des del carrer Pere Tudurí fins la Plaça des Pins, excepte els carretons mòbils que es podran ubicar a qualsevol punt sempre i quan no repercuteixi en la seguretat dels vianants i el normal desenvolupament de la festa. Cada interessat disposara d’una parada d’un màxim de 5m lineals per 2m d’ample, la qual és personal e intransferible.

Els interessats podran instal·lar un equip generador d’energia elèctrica.

Es prohibeix expressament la venda de begudes, animals i la realització de tatuatges.