CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     
Informació sobre la protecció de dades
 

 

MARC LEGISLATIU


 

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l'Ajuntament de Sant Lluís es fonamenta en el marc jurídic següent:


 

 • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
   


 

INFORMACIÓ GENERAL


 

Per accedir a alguns dels serveis i tràmits de la Seu Electrònica, les persones usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.


 

Aquestes dades s'incorporen als corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Sant Lluís que seran tractats de conformitat amb el marc legislatiu vigent.


 

Les dades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de la persona interessada i d'acord amb el previst al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgànica de Protecció de Dades.


 

Les persones usuàries podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat de dades i oposició reconeguts per la normativa vigent. Les persones que vulguin fer ús d'aquests drets es poden dirigir a l'Ajuntament de Sant Lluís mitjançant els canals següents:


 

 • Formulari electrònic de sol·licitud que es troba en aquesta mateixa seu: www.ajsantlluis.org

 • Dirigint la seva petició per escrit a l'Ajuntament de manera presencial o per via postal a l'adreça: Pla de sa Creu, s/n - 07710 Sant Lluís.


 


 

DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES


 

La persona designada com a delegada de protecció de dades és la persona que, en col·laboració amb el responsable o amb l'encarregat del tractament, s'encarrega de supervisar de manera independent l'aplicació interna i el compliment de les normes de protecció de dades.


 

Les seves funcions són les de:


 

 • Informar i assessorar de les seves obligacions al responsable i als encarregats del tractament, de conformitat amb la legislació vigent.

 • Supervisar el compliment de la normativa en vigor.

 • Oferir assessorament al responsable i als encarregats del tractament.

 • Cooperar amb l'autoritat de control.

 • Actuar com a punt de contacte amb l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

 • Addicionalment pot:

  • Donar directrius sobre mesures de seguretat.

  • Participar en totes les qüestions relatives a la protecció de dades de caràcter personal.

  • Rendir comptes directament al nivell jeràrquic més alt del responsable o de l'encarregat.


 

La gestió de la privacitat és coordinada pel Delegat de Protecció de Dades i es realitza d'acord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits a l'article 5 del RGPD, que estableix que les dades seran:


 

 • Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada (licitud, lleialtat i transparència).

 • Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.

 • Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació a les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).

 • Exactes, i si cal, actualitzades (exactitud).

 • Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (limitació del termini de conservació).

 • Tractades de manera que se'n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (integritat i confidencialitat).


 


 

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT


 

L'Ajuntament de Sant Lluís aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), tot tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles.


 

 • RD 3/2010, de 8 de gener, que regula l'ENS en l'àmbit de l'Administració Electrònica.


 


 

CONTACTE


 

En cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos adientment, pot presentar una petició documentada a la Delegada de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Sant Lluís:


 


 


 

MÉS INFORMACIÓ


 

Per a més informació podeu consultar i/o contactar amb:


 

 • Agència Espanyola de Protecció de Dades

  Tel.: 901 100 099 / 912 663 517

  c/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid

  www.agpd.es