CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA

La Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret de l'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de cumplir els responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incumpliment. 
 

 
A) INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ
A.1 - Normativa en matèria de règim local
A.2 - Estructura organitzativa
 A.3 - Organigrama actualitzat
A.4 - Perfil i trajectòria professional dels responsables dels diferents òrgans
A.5 - Retribucions dels membres de la corporació
 A.6 - Declaracions sobre causes d'incompatibilitat i activitats
A.7 - Declaracions anuals de béns dels membres de la corporació
A.8 - Plans i programes anuals i plurianuals en els que es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució
 
 
B) INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA
B.1 - Normativa aprovada per l'ajuntament
B.2 - Procediments normatius en curs d'elaboració
B.3 - Documents en període d'informació pública
B.4 - Bans
 
 
C) INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA
C.1 - Contractes

         C.1.1) Contractes formalitzats

         C.1.2) Contractes menors

         C.1.3) Modificacions de contracte

         C.1.4) Dades estadístiques
C.2 - Convenis

          C.2.1 - Convenis subscrits

          C.2.2 - Encomana de gestió
C.3 - Subvencions, ajuts concedits i altres aportacions econòmiques. 
C.4 - Pressupost
C.5 - Liquidació. 
C.6 - Compte General.
C.7 - Béns immobles
C.8 - Període mitjà de pagament i morositat