CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE SANT LLUÍS


 
El Ple de l'Ajuntament de Sant Lluís, en sessió ordinària celebrada el dia 28/02/2014, va aprovar inicialment el Pla de desenvolupment turístic del municipi de Sant Lluís.

Es procedeix a informació pública, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 32 de dia 6 de març de 2014, i en tauler d'edictes municipal, durant el termini de 30 dies, en que el veïnat i les persones legítimament interessades poden examinar l'expedient i formular-hi reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se'n presentin, l'acord s'elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés.

Pla de desenvolupament turístic del municipi de Sant Lluís