CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple del dia 27-05-2020Acta en PDF

Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament

Ordre del dia


Primer. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 20.05.20. Proposta de la tercera Tinenta de Batlia d’aprovació del conveni de col·laboració entre el CIME i l’Ajuntament de Sant Lluís per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a la tramitació d’ajuts econòmics individuals i d’emergència social 2020, en el marc de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 20.05.20. Moció que presenta el grup de Cs amb relació a l'estat del Polígon Industrial de Sant Lluís
Quart. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 20.05.20. Proposta del primer Tinent de Batlia amb relació a la modificació de l'Ordenança general d'actuacions i procediments de recaptació de l'Ajuntament de Sant Lluís
Cinquè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 20.05.20. Proposta del regidor d'hisenda amb relació a la revisió de preus del contracte administratiu per a la gestió del servei públic de recollida i trasllat dels residus urbans, altres serveis complementaris i la neteja viària del municipi de Sant Lluís 2020-2021
Sisè. Expedient de liquidació del Pressupost de 2019. Donar-ne compte
Setè. Informe resum anual dels resultats del control intern. Donar-ne compte
Vuitè. Resolució de Batlia núm. 2020/PRE/0000225. Aprovació Marc Pressupostari 2021-2023. Donar-ne compte
Novè. Expedients de modificació de crèdit núm. 2, 3 i 5 al Pressupost de 2020. Donar-ne compte
Desè. Resolució de Batlia núm. 2020/PRE/0000441 i 2020/PRE/0000460. Aixecament suspensions sessions òrgans col·legiats i delegació de competències en la Junta de Govern
Onzè. Donar comptes sentències judicials
Dotzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Tretzè. Precs i suggeriments