CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple del dia 26-02-2020Acta en PDF

Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament

Ordre del dia


Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 18.02.20. Proposta de Batlia amb relació al conveni per a la neteja, el manteniment i la senyalització de monuments arqueològics 2020-2023
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 19.02.20. Proposta del primer Tinent de Batlia d'aprovació de l'expedient núm. 1/2020 de reconeixement extrajudicial de crèdits
Quart. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 19.02.20. Proposta de la quarta Tinenta de Batlia amb relació a l'ordenança municipal que regula la venda ambulant en el terme de Sant Lluís
Cinquè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 19.02.20. Proposta de la quarta Tinenta de Batlia amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal que regula la taxa per als usos privatius o l'aprofitament especial del domini públic local
Sisè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 19.02.20. Moció que presenta el grup de Cs amb relació a l'aprovació del Codi de Bon Govern Local
Setè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 19.02.20. Moció que presenta el grup de Cs amb relació a l'emissió en directe via streaming de les sessions plenàries
Vuitè. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 19.02.20. Proposta de la tercera Tinenta de Batlia per a l'aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca
Novè. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 19.02.20. Ratificació resolució de Batlia núm. 2020/PRE/0000097. Nomenament representants a la Mesa de l'Habitatge Social de Menorca
Desè. Moció que presenta el grup del Partit Popular de suport als pagesos de les Illes Balears
Onzè. Resolució de Batlia amb relació a l'expedient de modificació de crèdit núm. 1 al Pressupost de 2020. Donar-ne compte
Dotzè. Resolucions de Batlia amb relació a la delegació de competència per absència de la batlessa. Donar-ne compte
Tretzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Catorzè. Precs i suggeriments
Quinzè. Proposta de Batlia amb relació al Pla Insular de Cooperació per a la redacció de projectes, l'adquisició d'equipaments municipals i la millora de zones turístiques 2020
Setzè. Moció que presenten els grups municipals del PSOE, VOLEM SANT LLUÍS, PARTIT POPULAR, el PI – PROPOSTA PER LES ILLES i CIUDADANOS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA amb relació a l’adhesió a la Declaració Institucional de la FEMP amb motiu al dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona 2020